27 août 2015

Foc! - Ebri Knight


Ebri Knight ve del Maresme, una comarca on el mar i la muntanya s'uneixen a mig camí entre la Selva i Barcelona. El nom del grup és un joc de paraules que combina la pronúncia catalanitzada d' «every night» amb la simbologia medievla del cavaller (Knight), més el lloc on neix la música celta tradicional, les tavernes (Ebri). Des del principi el grup barreja els sons de les melodies pròpies del seu poble, els instruments tradicionals, les veus populars que han sonat des de fa segles pels carrers de la Catalunya folklòrika amb estiles completament diferents i distanciats d'aquest com el rock i el punk. Encara que bona part de la seva música s'inspira de música celta irlandesa, és una evidè,cia que Ebri Knight busca un ambient festiu i contudent a la imatge de grups com Dropkick Murphys, Flogging Molly o The ogues. Despeés de 2 àlbums, Ebri Knight és un dels grups més populars del moment. El seu tercer disc, Foc!, és una bona col·lecció de canciones que sublima l'essència mediterrània i atlàntica i la posa al servei de la música compromesa. Un total de 13 temes amb un detall en comú : el foc en tots els seus significats. Foc que es materialitza en els seus concerts que són pura energia...

Ebri Knight viene del Maresme, una comarca donde el mar y la montaña se unen a medio camino entre la Selva y Barcelona. El nombre del grupo es un juego de palabras que combina la pronunciación catalanizada de «every night» con la simbología medieval del caballero (Knight), más el lugar donde nace la música celta tradicional, las tabernas (Ebrio). Desde el principio el grupo mezcla los sonidos de las melodías propias de su pueblo, los instrumentos tradicionales, las voces que han sonado desde hace sigos por las calles de la Cataluña folclórica con estilos completamente diferentes y distanciados de éste como el rock y el punk. Aunque buena parte de su música se inspira de música celta irlandesa, es una evidencia que Ebri Knight busca un ambiente festivo y contundente a la imagen de grupos como Dropkick Murphys, Flogging Molly o The Pogues. Después de 2 albumes, Ebri Knight es uno de los grupos más populares del momento. Su tercer disco, Foc!, es una buena colección de conciones que sublima la esencia mediterránea y atlántica y la pone al servicio de la música comprometida. Un total de 13 temas con un detalle en común : el fuego en todos sus significados. Fuego que se materializa en sus conciertos que son pura energía...

Ebri Knight vient d'une région où mer et montagnes se rencontrent à mi-chemin entre la Selva et Barcelone. Le nom du groupe est un jeu de mots combinant la prononciation catalane de «every night» avec la symbolique médiévale du chevalier (Knight), plus le lieu où naît la musique celtique traditionnelle, les tavernes (Ebri). Dés le début le groupe mélange les sons des mélodies régionales, les instruments traditionnels, les voix qui ont chanté à travers les siècles dans les rues de la Catalogne folklorique, avec des styles complètement différents et éloignés tels le rock et le punk. Bien que beaucoup de sa musique soit inspirée par la musique celtique irlandaise, il est évident qu'Ebri Knight recherche une ambiance tout autant festive qu'engagée à l'image de groupes comme Dropkick Murphys, Flogging Molly et The Pogues. Après 2 albums, Ebri Knight est l'un des groupes les plus populaires du moment. Son troisième album, Foc!, regroupe des chansons engagées sublimant l'essence de la Méditerranée et de l'Atlantique. Un total de 13 thèmes avec un point commun : le feu dans tous les sens du terme. Feu incarné dans les concerts du groupe qui sont pure énergie...

Ebri Knight comes from a region where sea and mountains meet halfway between Selva and Barcelona. The group's name is a pun combining the Catalan pronunciation of «every night» with medieval symbolisms of the Knight, with the place where born the traditioanl Celtic music, taverns (Ebri). From the beginning the group mixes the sounds of regional melodies, traditional instruments, voices that have sung for centuries in the streets of the folk Catalonia, with completly different and distant styles like rock and punk. Although much of his music is inspired by the Irish Celtic music, it is obvious that Ebri Knight seeks a festive atmosphere as much than committed as dropkick Murphys, Flogging Molly and The ogues. After two albums, Ebri Knight is one of the most popular groups of the moment. His third album, Foc!, gathers protest songs sublimating the essence of the Mediterranean and the Atlantic. A total of 13 subject with a common point : the fire. Fire embodied in the concerts of the group that are pure energy...


lloc Web Oficial | Ebri Knight


Foc! - Ebri Knight La nostra gent – Ebri Knight Nit de Santes – Ebri Knight

  


 

Aucun commentaire:

 
Real Time Web Analytics